Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod

  středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod

 2. Telefonické podání+420 354 229 000
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu urad@obecjindrichovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Obci Jindřichovice Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice v úředních dnech a hodinách:

pondělí: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod

středa: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hod

Telefonické podání: +420 354 229 000
Poštou na adresu Obecní úřad, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice.
Elektronicky na e-mail: urad@obecjindrichovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: dmxa7sw
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice.
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů

Úkon                                                                                                                                                       Sazba

Nahlížení do spisů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím                   zdarma

Kopírování dokumentů jednostranné A4 černobílé                                                                              2,00 Kč

Kopírování dokumentů oboustranné A4 černobílé                                                                               3,00 Kč

Kopírování dokumentů jednostranné A3 černobílé                                                                              4,00 Kč

Kopírování dokumentů oboustranné A3 černobílé                                                                               6,00 Kč

Kopírování dokumentů jednostranné A4 barevné                                                                              10,00 Kč

Kopírování dokumentů oboustranné A4 barevné                                                                               20,00 Kč

Tisk na tiskárnách PC - A4 černobílé                                                                                                        2,00 Kč

Tisk na tiskárnách PC - A4 barevné                                                                                                         10,00 Kč

Tisk digitální fotografie 9 x 13                                                                                                                  10,00 Kč

1 ks nenahrané CD                                                                                                                                    50,00 Kč

Poštovné                                                                                                                 dle platných poštovních tarifů

Náklady za ostatní materiál                                                                                       dle skutečné výše nákladů

                                                                        (např. obálky) a služby (např. telekomunikační poplatky apod.)

Náklady na vyhledání informací dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za každou   

i započatou půlhodinu práce (neúčtuje se, pokud je doba vyhledávání kratší než 30 minut)     100,00 Kč    

 

Nový sazebník úhrad byl schválen Zastupitelstvem Obce Jindřichovice dne 16.09.2021, usnesením č. 471.