Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Jindřichovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Jindřichovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 1.7.1973 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Obecní knihovna
SDH Jindřichovice

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 212438899/0300

6. IČ

00259373

7. DIČ

CZ00259373

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

    *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.

- Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

odpověď_podle_106_1999_31_01_2020.pdf

odpověď_podle_106_1999_09_01_2020.pdf

odpověď_podle_106_1999_19_08_2019.pdf

odpověď_podle_106_1999_20_12_2018.pdf

odpověď_podle_106_1999_14_11_2018.pdf

odpověď_podle_106_1999_14_06_2018.pdf

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: